HomeAlgemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

DD Engineering – algemene voorwaarden

 

 1. Deze voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.
 2. Prospectussen, catalogi, nota’s, folders, mededeling van verkoopsvoorwaarden en prijslijsten kunnen niet als vaste offertes beschouwd worden. De erin vermelde prijzen zijn slechts gegeven als inlichting en verbinden ons niet.
 3. Alle uitvoeringstermijnen zijn benaderend. Overschrijding van de overeengekomen uitvoeringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst. Elk geval van overmacht zoals onderbreking van de normale bevoorrading in grondstoffen, brandstoffen of drijfkracht, staking of lock-out, ongevallen of brand, schorst de overeengekomen leveringstermijn zonder dat de klant recht heeft op schadevergoeding.
 4. De facturen zijn contant betaalbaar ter maatschappelijke zetel van N.V. DD Engineering. Zelfs in geval van andersluidende overeenkomst maakt elke beslag, protest of wanbetaling in om het even welk contract alle facturen onmiddellijk opeisbaar.
 5. Elke op de vervaldag niet-betaalde factuur brengt vanaf de vervaldatum van rechtswege een intrest op gelijk aan de wettelijke intrestvoet + 3 %. Bij gebrek aan betaling van de factuur binnen de 14 dagen na een schriftelijke ingebrekestelling is de klant een schadevergoeding verschuldigd van 12 % op het factuurbedrag met een minimum van 62,-€.
 6. Betalingen van facturen na de vervaldag worden eerst toegerekend op de vervallen intresten, daarna op het schadebeding en tenslotte op de oudste openstaande factuur.
 7. Onder voorbehoud van de dan geldende wetgeving zullen de tarieven zoals vermeld tweemaal per jaar, op 1 januari en op 1 juli, aangepast worden in functie van de algemene prijsindex zonder dat het nieuwe tarief lager kan zijn dan het vorige.
 8. N.V. DD Engineering heeft het recht, wanneer zij dit nuttig acht, zelfs tijdens de uitvoering van het contract, waarborgen te eisen. Indien de geleverde waarborgen van de klant de aan DD Engineering te betalen prijs niet dekken, kan DD Engineering het geheel of een deel van de bestelling zonder ingebrekestelling annuleren.
 9. Klachten, zelfs al zijn zij gegrond, geven de klant niet het recht lopende bestellingen te annuleren en kunnen evenmin aanleiding geven tot schadevergoeding.
 10. DD Engineering verbindt zich ertoe haar opdracht volgens de regels van de kunst uit te voeren en zal de verantwoordelijkheid dragen voor de door haar uitgevoerde studies, beperkt tot 2 maal het honorariabedrag betaald aan DD Engineering.
 11. DD Engineering formuleert zijn adviezen op basis van de door de klant overgemaakte gegevens. DD Engineering is niet aansprakelijk voor klachten met betrekking tot adviezen zo deze hun oorsprong vinden in het niet meedelen van voldoende relevante gegevens.
 12. Indien door DD Engineering calculaties uitgevoerd worden, kan DD Engineering voor deze calculaties niet verantwoordelijk gesteld worden.
 13. De klant verbindt er zich toe, dit zowel voor, tijdens als gedurende drie jaar na het einde van de overeenkomsten of de werkzaamheden door DD Engineering geen werknemers, bestuurders of contractors van DD Engineering in dienst te nemen, ongeacht van wie het initiatief uit ging en ongeacht in welke hoedanigheid (werknemer, bestuurder, contractor).In geval van overtreding zal de klant een forfaitaire schadevergoeding aan DD Engineering verschuldigd zijn gelijk aan 100.000 € per onrechtmatig in dienst genomen persoon, onverminderd het recht voor DD Engineering om vergoeding voor de volledige schade te eisen, indien deze hoger zou zijn.
 14. Deze overeenkomst valt onder toepassing van het Belgische recht.
 15. Alle geschillen die uit een overeenkomst voortvloeien, zullen behandeld worden door de bevoegde rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Gent.
 16. Als een (deel van een) bepaling nietig, ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar zou zijn, leidt dit niet tot nietigheid van andere (delen van deze) bepaling(en) en blijft de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige (delen van de) bepalingen behouden.
 17. Ingeval een (deel van een) bepaling nietig, onwettig, ongeldig of onafdwingbaar zou zijn, zal elke partij onmiddellijk, naar best vermogen en te goeder trouw onderhandelen om de nietigheid, onwettigheid, ongeldigheid of onafdwingbaarheid van (een deel van) de bepaling te herstellen door de bepaling te vervangen door een wettelijke, geldige en afdwingbare bepaling dat de oorspronkelijke bedoeling van de partijen zo dicht mogelijk benadert en een zo gelijkaardig mogelijke impact en economisch resultaat heeft als de oorspronkelijke bepaling.