HomePrivacy Statement

Privacy statement

Uw privacy is van groot belang voor DD Engineering. Deze privacy verklaring is onder meer van toepassing op (i) de website www.ddeng.be en (ii) alle (commerciële) relaties tussen DD Engineering en haar klanten, prospecten en business partners.

DD Engineering wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met (i) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en/of (ii) de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. Deze privacy verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die DD Engineering verzamelt, alsook over de wijze waarop DD Engineering deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

Het bezoeken van de website impliceert je uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van je persoonsgegevens of opt-in) van de privacy verklaring en aldus van de manier waarop wij je persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.

 

Soorten persoonsgegevens

DD Engineering kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Naam
 • Voornaam
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Bedrijfsnaam
 • Bedrijfsadres
 • Woonadres
 • CV bij sollicitanten

DD Engineering verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat je maakt van de website. Zo zal DD Engineering, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen je bezoekt van de website, van welke webbrowser je gebruik maakt, welke website je bezocht wanneer je toegang kreeg tot de website, de dag en het uur waarop je de website bezoekt, alsook wat je IP-adres is. Wij kunnen je niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat DD Engineering toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de website, alsook om meer gerichte communicatie te verzenden.

 

Wijze van verzameling

 

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij resp. in kader van:

 • Correspondentie met en uitgaande van DD Engineering (telefonisch, email, business cards, …)
 • Bezoek van de website

 

Gebruik persoonsgegevens

DD Engineering kan gebruik maken van je persoonsgegevens voor:

 • Het versturen van communicatie
 • De uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten
 • Het opstarten van een sollicitatieprocedure
 • Het verzenden van (gerichte) marketing en updates op grond van je communicatievoorkeur
  Het verzenden van (informatieve) nieuwsberichten, al dan niet verband houdende met de sector waarin je actief bent
 • We kunnen je persoonsgegevens gebruiken om je te voorzien van informatieve nieuwsberichten over de werking, dienstverlening, tarieven, belangrijke nieuwsberichten in verband met je sector, et cetera.

Indien u heeft aangegeven de nieuwberichten niet langer te willen ontvangen, wordt uw e-mailadres uit ons bestand verwijderd.

 

Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

DD Engineering zal je persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van het verlenen van de diensten van DD Engineering. Indien het noodzakelijk is dat DD Engineering in dit kader je persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om je persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze privacy verklaring.

Daarnaast zouden wij uw persoonsgegevens ook openbaar maken indien wij in alle redelijkheid van mening zijn dat we daartoe op grond van de relevante wet of regelgeving verplicht zijn.

In alle overige gevallen zal DD Engineering je persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor je toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, dewelke de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conformiteit van je persoonsgegevens.

 

Opslag persoonsgegevens

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart DD Engineering je persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in deze privacy verklaring onder ‘gebruik persoonsgegevens’.

 

Je privacy rechten

Wanneer je beroep wenst te doen op je privacy rechten, zoals hieronder bepaald, gelieve dan contact op te nemen met privacy@ddeng.be en aan DD Engineering te bezorgen via e-mail of ter post:

 • Recht op toegang tot de persoonsgegevens die DD Engineering mogelijks over beschikt;
 • Recht op rectificatie, vervollediging of update van je persoonsgegevens;
 • Recht op schrapping van je persoonsgegevens (‘right to be forgotten’);
 • Recht op een beperking van de verwerking van je persoonsgegevens;
 • Recht op overdraagbaarheid van je persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van je persoonsgegevens.
 • Je kan deze rechten kosteloos uitoefenen. DD Engineering verbindt zich ertoe binnen de 15 werkdagen aan je verzoek gevolg te geven.

 

Beveiliging persoonsgegevens

DD Engineering verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde toegang tot je persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van je persoonsgegevens.

DD Engineering zal alle persoonsgegevens, dewelke zij heeft verzameld, bewaren in de cloud.

Niettegenstaande het veiligheidsbeleid van DD Engineering, de controles die zij uitvoert en de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodoende kan DD Engineering in dit kader geen absolute veiligheid garanderen.

 

Andere websites

De website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. In geen geval is DD Engineering verantwoordelijk voor het privacy beleid of de privacy praktijken van enige derde partij.

 

Cookies

Een cookie, ook wel bekend als een HTTP cookie, een web cookie of een browser cookie, is meestal een klein tekstbestand verzonden van een website en opgeslagen in de webbrowser resp. op het toestel van de gebruiker terwijl een gebruiker aan het surfen is op een website resp. gebruik maakt van een mobiele applicatie. Wanneer de gebruiker in de toekomst op dezelfde website surft, kunnen de gegevens die zijn opgeslagen in de cookie worden opgehaald door de website om de website op de hoogte te brengen van de vorige activiteit van de gebruiker. Cookies werden ontworpen als een ​​betrouwbaar mechanisme voor websites om de status van de website of de activiteit die gebruiker in het verleden heeft ondernomen, te herinneren. Ze helpen ons om je bezoek aan de website te optimaliseren, om technische keuzes te herinneren (bijvoorbeeld taalkeuze, een nieuwsbrief, enz.) en om meer relevante diensten en aanbiedingen te tonen. Indien je de website wenst te raadplegen resp. te gebruiken, raadt DD Engineering je aan om de cookies in te schakelen. Echter, indien je verkiest om dit niet te doen, ben je altijd vrij om ze niet in te schakelen.

Cookies kunnen omvatten: het klikken op bepaalde knoppen, inloggen of een opname van de pagina’s welke door de gebruiker werden bezocht, zelfs maanden of jaren geleden. Hoewel cookies geen virussen kunnen bevatten en geen malware kunnen installeren op de gast computer, worden tracking cookies en vooral third-party tracking cookies vaak gebruikt als manieren om lange termijn gegevens van de browsergeschiedenis van individuen samen te stellen – een grote privacy bezorgdheid dat aanleiding vormde voor de Europese en Amerikaanse wetgevers om actie te ondernemen in 2011. Deze cookieverklaring is in overeenstemming met de huidige Belgische Wet (Wet van 10/07/2012 tot vaststelling van bepalingen betreffende de elektronische communicatie, BS 20/9/2012).

DD Engineering maakt gebruik van cookies. Bij een bezoek aan deze website van DD Engineering verzamelen we enkele gegevens voor statistische doeleinden, verzorgd door Google Analytics. Een volledig overzicht vindt u in onze Disclaimer.

 • Prestatie cookies: Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren en aldus zo een betere gebruikerservaring te voorzien. DD Engineering maakt gebruik van Google Analytics, een populaire webanalyse-service aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies om DD Engineering te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. Het registreert het aantal bezoekers en vertelt DD Engineering zaken over hun algehele gedrag – zoals de typische duur van een bezoek aan de website of het aantal pagina’s een gebruiker gemiddeld bekijkt.
 • Sessiecookies: Deze cookies dienen ter ondersteuning van de correcte werking van deze website.

 

Wijzigingen

DD Engineering behoudt zich het recht voor deze privacy policy aan te passen. Deze aanpassingen zullen op deze website bekend worden gemaakt. Indien u na de aanpassing gebruik blijft maken van de website zal de aangepaste privacy policy op dit gebruik van toepassing zijn.

 

Vragen en updates

Indien u vragen of suggesties heeft ten aanzien van de privacy of indien u de aan ons verstrekte persoonsgegevens wenst aan te passen, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail aan ons te sturen op privacy@ddeng.be.